Vaasan Uimarit -96 ry Henkilörekisterin tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Vaasan Uimarit-96 ry. c/o Aapo Rintaluoma

2. REKISTERIN Vastuuhenkilöt Aapo Rintaluoma

3. REKISTERIN NIMI

Vaasan Uimarit-96 ry.:n jäsen-ja maksurekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 • Henkilöiden rekisteröinti (mm. yhdistyslain vaatimus jäsenluettelon pitämisestä)
 • Toimintaa liittyvien maksujen määrittely ja seuranta
 • Vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle
 • Sähköinen viestintä: yhteydenotot, jäsenten tiedottaminen ja toimintaan liittyvä markkinointi
 • Analysointi ja tilastointi
 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Henkilötunnus (vakuuttamista varten)
 • Sähköpostiosoite, joka toimii käyttäjätunnuksena jäsensivuille
 • Salasana jäsensivuille
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Jos jäsen alle 18-vuotias, niin Huoltajan/Huoltajien nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Ilmoittautuessa ryhmätoive ja tarvittaessa lisätietona esim. uintitaito tai tarkempi ryhmätoive
 • Suostumukset kuten kuvauslupa, henkilötietojen käsittelylupa sekä tiedotus- ja markkinointilupa
 • Laskutus- ja maksutiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröidyltä itseltään tai tämän huoltajalta saadut tiedot, sekä maksujen osalta pankilta saadut tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa tietoja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton ja Suomen Uimaliiton rekistereihin.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja muille kuin edellä mainituille kolmansille osapuolille, ainoastaan mikäli käyttäjä on antanut siihen erikseen suostumuksensa.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 7. esitellyissä tapauksissa.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka on suojattu yleisesti alalla käytettyjen teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla. Rekisteripalvelun (sporttisaitti) toimitti Avoine Oy. Päivästä 27.11. 2023 rekisteripalvelun (myClub) toimittaa Taikala Oy.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Jäsen voi tarkistaa ja korjata omat perustietonsa itse jäsensivuille kirjautumalla. Jäsen voi tarkistaa ja korjauttaa kaikki tietonsa kirjallisella pyynnöllä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Tietojen poistaminen estää henkilön osallistumisen toimintaan.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi kirjallisella pyynnöllä. Kaikki kirjalliset pyynnöt lähetetään: 
sähköpostitse osoitteeseen aapo.rintaluoma@gmail.com

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.