Vaasan Uimarit -96 ry säännöt

VAASAN UIMARIT -96 ry -säännöt
Y-tunnus 1441718-1
Sisältö:
Voimassa olevat säännöt: 28.4.2024 klo 17

 

1.    Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vaasan uimarit -96 ry ja sen kotipaikka on Vaasa


2.    Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää uintia ja levittää uintiharrastusta, kohottaa jäsenten fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta uintiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-    järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
-    antaa tietopuolista opetusta
-    toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

3.    Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4.    Jäsenen eroaminen 
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti sekä hoitamaan muut seuran toimintaan osallistumiseensa liittyvät taloudelliset velvoitteensa seuran toimintaperiaatteiden mukaisesti.

5.    Jäsenen erottaminen sekä kurinpitotoimet
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:
•    Seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
•    Niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä 
•    urheilun eettiset periaatteet

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä joka on seuran toiminnassa mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistavaa on:
•    Epäasiallinen kohtelu, joka voi olla esimerkiksi haukkumista, naurunalaiseksi tekemistä, kommentointia sosiaalisessa mediassa, tönimistä, lyömistä tai ryhmän ulkopuolelle sulkemista. 
•    Uimahallin järjestyssääntöjen rikkominen
•    toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
•    seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
•    syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen
•    urheilun eettisten periaatteiden laiminlyönti
Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Mikäli kyse on urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan kuuluvasta asiasta, käsitellään kurinpitoasia kyseisessä kurinpitolautakunnassa. Seuran tulee ottaa huomioon muussa elimessä tehdyt päätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6.    Liittymis- ja kausimaksut
Jäseniltä perittävän kausimaksun ja kausittaisen jäsenmaksun sekä kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen kannatusmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalta tai kunniajäseneltä ei peritä kausi- tai jäsenmaksuja.
Toimintakausia on vuodessa kaksi; syksy ja kevät.


7.    Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisita jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


8.    Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

9.    Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

10.    Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- toukokuussa. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisesti äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


11.    Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla kokouksessa paikallisessa sanomalehdessä ja uimahallin ilmoitustaululla.

12.    Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.    kokouksen avaus
2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina
3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.    esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.    vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kausi- ja jäsenmaksun suuruus
8.    valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9.    valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


13.    Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.